ГУВАЙХ II

Зууван хэлбэртэй болох, гувгар харагдах.

Ижил үг:

ГУВАЙХ I