ГУВАР :

гувар гувар (гувалзах), гувар гувар алхлуулах (гувар гувар алхлуулах, гувалзуулах) дэлгэрэнгүй...

гувар гувар гувалзах
гувар гувар алхлуулах гувар гувар алхлуулах, гувалзуулах