биеийн хүчний ажил
биеийн хүчээр болон машин, техникээр гүйцэтгэх хөдөлмөр