ажил үүрэг
хүний эрхэлж буй хөдөлмөр болон түүнд хүлээх хариуцлага