ажил төрөл

а. Эрхэлж буй ажил; б. Янз бүрийн хэрэг явдал