ажил мэргэжил
эрхэлж буй хөдөлмөр болон эзэмшсэн мэдлэг