ажил алба~алба ажил

эрхэлж буй ажил, албан тушаал