ажил давхцах
олон ажлыг зэрэг зэрэг хийх шаардлагатай болох