ажлаа голохоор аашаа гол
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа ажилд ялгаваргүй ханд гэсэн санаа

Бхлөүтмаьмгосг

Өхошөа3гданё эөснм

Зочин 2020-11-26 16:07:08