дадлагын ажил

танхимд үзсэн мэдлэгээ бататгах туршлагын ажил