гэрийн ажил
а. Гэр зуур хийх ажил; б. Гэрийн даалгавар