ажлын дөр мэдэх
ажлын арга эвийг олох, ажил хөдөлмөрийн анхны мэдэгдэхүүнтэй болох