АЖИГЦЭРЭН
/ ургамал /

Яр шархыг анагаадаг эмийн өвс, зараа ул.