ГАНСРАНГУЙ

Гансарсан байдалтай, гансарсан янзтай: гансрангуй байх (гунигтай байх), гансрангуй дэлгэрэнгүй... (санаашран явах) - Гансрангуй яван эе отож байдал цэнэлээ. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

гансрангуй байх гунигтай байх
гансрангуй явах санаашран явах