ГАНТАЙХ

Гонзгой урт юм томорч бүдүүрч харагдах, чангарч хатуу болох.