ГАНСРУУ

Гансрангуй: гансруу сэтгэл (гансрангуй сэтгэл).