ГАНДИЛ
/ хэл шинжлэл /

Хатуу нэр болон бэрх өгүүлбэрийг тайлсан нэгэн зүйл толь бичиг.