ГАНДАЛЗАХ

Гандгар нуруутай хүний нуруу хотойлгон цээж түрэн явах.