ГАДАСЛУУЛАХ

Гадсаар тогтоолгох, гадас шааж бэхлүүлэх.