гав гинж
хэрэгтэн хүний гар, хөлөнд зүүж агдлах хэрэгсэл