монгол гаанс
их төлөв төмөр толгойтой, хас, мана, пийсүү зэрэг үнэт чулуун соруултай, сум модон иштэй байна