ГААДГАРХАН

Гаадгарын нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга.