ГААЛИЛУУЛАХ

1. Гааль өгөх, гааль хураалгах;


2. Гаалийн шалгалт хийлгэх.