ГААЖ II
Эд юманд халтай, арангатай, гамгүй байдал.
Ижил үг:

ГААЖ I