АДГҮҮРЛЭХ
/ хуучирсан /

Яллах, шийтгэх: адгүүрлэж алах (цаазлан алах).