АДИЛГҮЙДЭХ

Адилгүйн учир зохисгүйдэх, адилгүй болох.