ВАРЛАН

Мөрөгтний баг мөргийн овгийн, үржлийн үед биеийн нь бидэр тодордог, биеийн урт 10-12 см, уулын голын тунгалаг хүйтэн дэлгэрэнгүй...