ВАЙЛАН

1. Дунд зэргийн түшмэл, бичээч;


2. Хотын дарга, захирагч.