газар зүйн бүс
газар зүйн байршлаар хуваасан хэсэг