аврах бүс
усанд живүүлэхгүй тогтооход зориулсан илчүү цагариг