АГСРАХ II
/ хуучирсан /

Албан тушаал, хэргэмээс огцрох: тушаалаасаа агсрах (тушаалаасаа огцрох).

Ижил үг:

АГСРАХ I