АГСРУУ

Агсамнах зантай - Хүйтэн жавар омогтой агсруу юм. Л.Хуушаан. дэлгэрэнгүй... агсруу хиа (агсам зантай хиа).