АГСУУРГА
/ хуучирсан /

Саадаг: сумны агсуурга (нумны сум хийх сав).