БАЙХ АА

Таамаглах, барагцаалах утгатай сул үг. Тэр бараг ингэж хэлсэн байх аа.