АБАГА
/ хүний нэр /

Монголын Ил хаант улсын хоёр дахь хаан.