АТАЛГА

Модон үйлдвэр хийхэд хэрэглэх багаж, оолийн адил болоод ховхи иртэй