туг бөхийлгөх
/ хүндэтгэл /
гашуудал, дагаар орох зэрэгт туг буулгах, туг доош болгох