БӨХЛӨХ

1. Бат бэх болгох: уяаг бөхлөх (уяаг бат бэх болгох), хүлээ баглааг бөхлөх (хүлээ дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Тэсвэрлэх: зоригоо бөхлөх (зоригтой байх).

уяаг бөхлөх уяаг бат бэх болгох
хүлээ баглааг бөхлөх хүлээ баглааг алдрахааргүй болгох
сүүлнээс бөхлөх сүүлнээс бэхлэн уях
зоригоо бөхлөх зоригтой байх