Феддийн аргамжин цэцэг

хужирсаг цагаан гоёо, 15-30 см өндөр иштэй, 10-20 см урттай баг цэцэг бүхий олон наст, шимэгч ургамал. Ишний голч 1-2 дэлгэрэнгүй...