АРГУМЕНТ
/ тоо /

Функцийн үл хамаарах хувьсах хэмжигдэхүүн