АТАВА

“үл энэлэгч”, Бурхны шашны дөтгөөр дияаны нэр.