албан хаагчдын анги

 баялгийг эзэмшдэггүй ч удирдах, зохион байгуулах үүрэг гүйцэтгэгчдийн бүлэг