ангийн эв нэгдэл

нийтлэг ашиг сонирхол, зорилгоо ухамсарласнаар өөрийн ангийн бусад гишүүний үйл ажиллагааг дэмжин туслахад бэлэн байх байдал