ангийн зөрчил

Хөрөнгийн эзэн, хөлсний ажилчдын хооронд үүсэх эрх ашиг, сонирхлын зөрчилдөөн