БӨХЖИХ

Бат бэх болох: бие бөхжих (бие чийрэгжих), яс бөхжих (яс бат бэх болох) - Тэмээг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

бие бөхжих бие чийрэгжих
яс бөхжих яс бат бэх болох