аварга од

нарнаас гэрлийн хэмжээгээр зуугаад дахин, диаметрээр арван хоёр дахин, массаар 1,5 дахин их байдаг ашидын од