БӨХГӨРДӨХ

Хэтэрхий бөхгөр болох, бөхгөр учир тохиромжгүйдэх.