БӨХГӨРДҮҮ

Бөхгөр байрын, нуруугаараа бөгтөрдүү, бөгцгөрдүү.