бүсийн цаг

 голдочийн дагуу 150-ын уртрагаар хуваасан цаг хугацааг тооцох систем