дархан цааз

төрийн зүгээс хуулиар дархлан хамгаалсан газар